Dự án được ký hợp đồng vào đầu tháng 11 năm 2015.
Cung cấp nhân công căng lưới sân tập golf, cung cấp và thi công trồng cỏ khu vực phát bóng, khu vực green gạt.
Cung cấp máy phát bóng golf b